Tuis Admin Akademie Sport Kultuur Thaba "Magic" Tjokkerskool
Algemene kriteria wat by die toelating van leerlinge in ag geneem moet word: By die oorweging van elke aansoek om toelating, moet die skoolhoof die volgende faktore behoorlik in ag neem: • Die toepaslike vereistes in die Regulasies • Die feit dat 'n leerder se ouer of voog permanent in die onmiddellike omgewing van die skool woonagtig is en die skool die   naaste redelikerwys toeganklike laerskool aan sodanige woonplek is. • Die feit dat 'n leerder se broer of suster 'n leerder by die skool is of was. • Die redelike beskikbaarheid en toeganglikheid van ander skole in die omgewing waar die leerder se fundamentele regte   op taal, kultuur en godsdiens in onderwysverband behoorlik uitgeoefen kan word. • Die werklike of potensiële akademiese vermoë van 'n leerder. • Die vermoë om Afrikaans en Engels voldoende te verstaan en te gebruik, aangesien die skool as parallelmedium   skool bedryf word. • Die oorweging dat voorkeur verleen moet word aan die behoeftes van leerders wat reeds in die skool is en dat hulle 'n   redelike geleentheid gegun moet word om hulle skoolopleiding by die skool te voltooi. • Enige ander faktor wat na die mening van die skoolhoof of die beheerliggaam redelikerwys in ag geneem behoort te   word by die oorweging van 'n aansoek om toelating. Die volledige beleid is by die skool beskikbaar. Toelating vir behels die volgende: • Herregistrasie van huidige Gr R - 6 leerders vind plaas tydens die laaste week van September.   (Eerste paaiement is betaalbaar saam met herregistrasie). • Nuwe aansoeke vind plaas vanaf die eerste dag van die 3de kwartaal. • Die toelatingskomitee vergader en keur aansoeke. • Graadlyste verskyn einde Oktober in die voorportaal van die saal. • Ouers is self daarvoor verantwoordelik om te kom kyk op hul kind(ers) toegelaat is of op die waglys geplaas is; en • Die waglys word tot die 10de skooldag van die jaar gehou waarna dit vernietig word.
Laerskool Thabazimbi
Toelatingsvereistes